โครงการสำรวจ สัดส่วนสตรีไทย
 

โครงการสำรวจ สัดส่วนสตรีไทย


   โครงการสำรวจ สัดส่วนสตรีไทย
                   นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ที่ บมจ. ไทยวาโก้ร่วมกับ สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ. ) กระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกัน จัดทำโครงการสำรวจสัดส่วนคนไทยขึ้นมาโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการหาขนาด มาตรฐานสัดส่วนสรีระร่างกายคนไทย
ขึ้นโดยเฉพาะ    

ทั้งนี้เพื่อต้องการนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นพื้นฐานในการ กำหนดขนาดมาตรฐาน โดยข้อมูลที่ได้นั้นสามารถรองรับ และ
ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับร่างกายในทุกๆ ด้าน  เช่น อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ , อุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์, อุปกรณ์ SAFETY ต่างๆ เช่น
หมวกกันน๊อค , ถุงมือถุงเท้า , รองเท้า ฯลฯ  
ซึ่งในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจฯนั้นจะทำการสำรวจฯ ทั่วประเทศโดยการสุ่มวัดสัดส่วนจากประชากรในช่วงอายุ
ุที่กำหนดไว้ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งในการจัดทำโครงการสำรวจฯ ในแต่ละวาระนั้น ( วาระละ 5 ปี )ได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานมาโดยตลอด

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่าง เหมาะสมและทันกับสภาวการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุดจึงได้
จัดทำโครงการสำรวจฯ ได้จำแนกโครงการออกเป็น 2 โครงการ คือ

 
1. โครงการสำรวจสัดส่วนสตรีไทย
   
2. โครงการสำรวจสัดส่วนเด็กไทย
                ซึ่งในปีการสำรวจ พ.ศ. 2543 – 2548 นี้ เป็นโครงการระยะที่ 4 และนับ

เป็นเวลา ถึง 20 ปีแล้ว ที่ได้มีการจัดทำ โครงการสำรวจโครงสร้างร่ายกายคนไทย นี้ขึ้น

 

ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการสำรวจสัดส่วนสตรีไทย
1. กลุ่มเป้าหมายสตรีไทยทั่วประเทศที่มีช่วงอายุ อายุ 17 – 49 ปี
2. กำหนดตำแหน่งการวัดสัดส่วนสตรีไทย (ตั้งแต่ ศรีษะจรดปลายเท้า )
  3. ใช้วิธีการวัดสัดส่วนแบบ MARTIN ที่ว่าด้วยมาตรฐานสากล ( ISO. 7250 – 1996 )
  4. กลุ่มเป้าหมายสตรีไทยต้องเปลี่ยนชุดวัดสัดส่วน ( ชุดสลิปสีน้ำเงิน )
   
RUDOLF MARTIN นักมนุษย์วิทยา เป็นผู้ค้นคิดวิธีวัดแบบ MARTIN คือ
กำหนดตำแหน่ง การยืนของตัวอย่างแล้ววัดสัดส่วนต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วยเครื่องมือวัด โดยมีความยาว, ความสูงและความยาวโดยรอบขนานกับพื้น

 
  กลุ่มเป้าหมาย โครงการสำรวจสัดส่วนสตรีไทย ระยะที่ 1 - 4  

 

โครงการระยะที่ 1 - 4
พื้นที่ทำการสำรวจ
สำรวจได้
ภาค
จังหวัด
ระยะที่ 1
ปีการสำรวจ
พ.ศ. 2524 – 2528
จำนวน 6,965 คน
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
กรุงเทพฯ
เชียงใหม่ , ลำปาง
ขอนแก่น
สงขลา
3,515
1,335
1,077
1,038
ระยะที่ 2
ปีการสำรวจ
พ.ศ. 2530 – 2531
จำนวน 3,130 คน
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
กรุงเทพฯ
เชียงใหม่
ขอนแก่น
สงขลา
1,090
563
1,050
427
ระยะที่ 3
ปีการสำรวจ
พ.ศ. 2536 – 2537
จำนวน 5,848 คน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
กรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ
ชลบุรี, ลพบุรี, อยุธยา, ราชบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี
เชียงใหม่, ลำพูน, พิษณุโลก
ขอนแก่น, นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช, สงขลา
   836
1,443
1,214
1,386
964
ระยะที่ 4
ปีการสำรวจ
พ.ศ. 2543 – 2544
จำนวน 4,525 คน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
กรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ,ปทุมธานี, นครปฐม, ราชบุรี
ชลบุรี, ลพบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี
เชียงใหม่, ลำพูน, พิษณุโลก
ขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี
นครศรีธรรมราช, สงขลา, สุราษฎร์ธานี

1,064
1,216
740
846
659

กราฟ จำแนกตามประเภทต่าง ๆ
จำแนกอายุ
จำแนกสถานภาพ
จำแนกอาชีพ

ลักษณะทรวงอก สัดส่วนสตรีไทยโครงการระยะที่ 1 - 4  ที่สำรวจพบจำแนกตามประเภทของลักษณะทรวงอก
ลักษณะ ทรวงอก
ระยะที่ 1
จำนวน 6,965 คน
ไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูล
ไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูล
ไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูล
ไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูล
ไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูล
ไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูล
ระยะที่ 2
จำนวน 3,130 คน
3.58 %
57.22 %
8.40 %
5.02 %
24.95 %
0.83 %
ระยะที่ 3
จำนวน 5,848 คน
5.15 %
77.64 %
2.38 %
7.75 %
7.03 %
0.05 %
ระยะที่ 4
จำนวน 4,525 คน
7.76 %
64.27 %
1.83 %
17.26 %
9.64 %
0.24 %

ลักษณะสะโพก สัดส่วนสตรีไทยโครงการระยะที่ 1 - 4  ที่สำรวจพบจำแนกตามประเภทของลักษณะสะโพก
ลักษณะ สะโพก
ระยะที่ 1
จำนวน 6,965 คน
ไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูล
ไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูล
ไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูล
ไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูล
ไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูล
ระยะที่ 2
จำนวน 3,130 คน
45.97 %
12.20 %
26.29 %
0.03 %
15.50 %
ระยะที่ 3
จำนวน 5,848 คน
29.85 %
20.24 %
27.31 %
7.60 %
15.00 %
ระยะที่ 4
จำนวน 4,525 คน
19.18 %
30.41 %
29.37 %
6.78 %
14.25 %

ภาพแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนสตรีไทย
เปรียบเทียบสัดส่วน
ช่วงอายุ 17-19 ปี
เปรียบเทียบสัดส่วน
ช่วงอายุ 20-29 ปี
เปรียบ เทียบสัดส่วน
ช่วงอายุ 30-39 ปี
เปรียบ เทียบสัดส่วน
ช่วงอายุ 40-49 ปี