Young / Buddy Skin
BUDDY SKIN : Best Friend Forever. Two Color Two Tone Together
ที่ไม่ว่าโอกาสไหนๆก็สามารถใส่ได้ทุกเวลา
Bra : B3H29   Bikiny : WB63H27
Boyleg : W63H28
Cup/Size : A, B, 65-85 C 70-85   Size : M, L, LL
Color : OR, PI, SX, VI
 
Color : OR, PI, VI, SX