Wacoal Pink Ribbon

วาโก้เดินหน้ารณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ปีที่ 14

  21 ก.ค. 2557

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้เดินหน้ารณรงค์เพื่อผู้หญิงไทยปลอดภัยจาก มะเร็งเต้านมภายใต้โครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2557" รณรงค์ต่อเนื่องให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมเป็น ปีที่ 14 พร้อมจัดกิจกรรม "Wacoal Cares For Your Breasts. Mammogram Saves Your Life." ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าวาโก้และรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ตั้งแต่ เดือนกรกฏาคมถึงธันวาคม 2557

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" ยังคงพร้อมที่เดินหน้ารณรงค์ให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากภัยมะเร็งเต้านมโดยได้รับ การตรวจมะเร็งเต้านมอย่างถูกวิธีด้วยเครื่องแมมโมแกรม ที่ให้ผลการตรวจมะเร็งเต้านมอย่างชัดเจนที่สุด เพราะมะเร็งเต้านม ถือว่าเป็นมะเร็งอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย อีกทั้งยังพบในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีมากขึ้นทุกๆปี สำหรับปีนี้วาโก้มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะให้การสนับสนุนการตรวจด้วยเครื่องแมมโมเกรมอีกเช่นทุกปี แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้หญิงไทย คือการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนและรับการตรวจด้วยแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม เพราะโรคนี้มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบ ในระยะเริ่มแรกและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงไทย ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม

ทางด้าน นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ กล่าวว่า เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ผู้หญิงทุกคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ โดยสาเหตุของการเป็นยัง ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน และวิธีการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และการตรวจที่ดีที่สุด ในปัจจุบันคือ การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม (Mammogram) และอัลตร้าซาวน์เต้านม ทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านม ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จึงสามารถรักษาให้หายได้ง่ายกว่าการตรวจพบมะเร็งเมื่อก้อนใหญ่หรือมีการลุกลาม ดังนั้นการให้ความรู้และ การสร้างการรับรู้ ของโครงการนี้มอบให้กับผู้หญิงไทยทั่วประเทศ และสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมแล้วนั้น อยากจะชวนให้ผู้หญิงไทยทุกคน ช่วยกันบอกต่อถึงโครงการนี้แด่เพื่อนผู้หญิงด้วยกัน และช่วยกันดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับ นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่าโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยจากข้อมูลสถิติโรคมะเร็งของประเทศไทย (Cancer in Thailand,๒๐๐๗ – ๒๐๐๙) พบอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุด เป็นอันดับ ๑ ในสตรีไทย (๒๖.๔ ต่อประชากรแสนคน) และ มีอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 3 จังหวัด ที่มีการพบอุบัติการณ์สูงสุดตามลำดับ คือ จังหวัด ชลบุรี กรุงเทพมหานคร และ ระยอง จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของ ประเทศไทย พบว่ามะเร็งเต้านมเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ อายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป และอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นตามลำดับ จนมีจุดสูงสุดที่ช่วงอายุ 50 – 55 ปี

แมมโมแกรม เป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถตรวจพบความผิดปรกติของเต้านม เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อจากตัวก้อนมะเร็ง ซึ่งมีประสิทธิภาพ ความไว และความแม่นยำในการค้นหามะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ในระยะต้น ทำให้การรักษาได้ผลดีและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า อย่างไรก็ดี เนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ และทรัพยากรด้านต่างๆของประเทศไทย ทำให้ไม่สามารถจัดบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องมือแมมโมแกรมให้กับประชาชนทุกคนได้ ดังนั้นการตรวจคัดกรองด้วยความสมัครใจของประชาชนจึงเป็นวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ในการจัดกิจกรรม ของโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ด้วยการมอบบัตรเอกซเรย์เต้านมเพื่อสามารถไปนำไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม ในสถานพยาบาลต่างๆ นับว่าเป็นประโยชน์ ในการช่วยให้เกิดการตื่นตัวและเพิ่มสัดส่วนของประชาชนในการเข้าสู่ ถึงกระบวนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าว นอกเหนือจะเป็นการส่งเสริมการรับรู้และประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับโดยตรงแล้ว ยังคาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคน มีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากภัยมะเร็งเต้านม

สำหรับกิจกรรม "Wacoal Cares For Your Breasts. Mammogram Saves Your Life." รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอ โดยร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค-กรมการแพทย์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่อง แมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ทั้งนี้ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ครบ 8,000 บาทต่อใบเสร็จ วาโก้ขอมอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram and Ultrasound) รับสิทธิ์ตรวจแมมโมแกรม 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาสมุย) และโรงพยาบาลสมิติเวช (เฉพาะสาขาศรีนครินทร์และสาขาธนบุรี) รวมสถานพยาบาล ชั้นนำที่ให้บริการ 21 22 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลกรุงเทพ), โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี, โรงพยาบาลกรุงเทพตราด, โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี, โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี สามารถเข้ารับบริการตรวจด้วยแมมโมแกรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์วาโก้ โทร. 02-689-8515-6