โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2562

วาโก้ เดินหน้าสานต่อความสำเร็จแคมเปญรักษ์โลก “วาโก้ บราเดย์” บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) และ Social Enterprise (สร้างอาชีพ สร้างรายได้)

  11 ก.พ. 2562


“วาโก้ บราเดย์” บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ทางวาโก้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งในทุกครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนทั่วไปที่เล็งเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างอาชีพให้กับสตรีที่อยู่ในบ้านพักฉุกเฉินได้มีอาชีพ มีกำลังใจกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง โดยความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับโครงการ "วาโก้ บราเดย์” บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ยังมีพันธมิตรที่สำคัญอย่าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เชิญชวนให้ผู้หญิงไทยแสดงพลังรักษ์โลกด้วยการนำบราเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้วทุกแบรนด์มาร่วมบริจาคกับวาโก้ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายอย่างมีคุณค่า เผาในระบบปิดร่วมกับการผลิตปูนซีเมนต์ ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้แนวคิด Zero Waste ขยะ = ศูนย์ให้ปริมาณขยะลดน้อยลงหรือเท่ากับศูนย์นั่นเอง ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระตุ้นและรณรงค์ให้ผู้หญิงทั่วประเทศหันมาเช็คสุขภาพบรา เพื่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

แนวคิด Zero Waste หรือ ขยะ = ศูนย์ นั้นคือการกำจัดขยะให้มีปริมาณคงเหลือน้อยที่สุด จนไม่มีขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนระดับชาติภายใต้สภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่รวมทั้งประเทศไทยเองด้วย โดยมีหลักการสำคัญ คือ การใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้มากที่สุด ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าใหม่ที่ผสมผสานการนำวัสดุกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้รณรงค์การใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ พัฒนาการนำขยะกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ ช่วยยกระดับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างงานใหม่ๆ ให้กับชุมชน

พันธมิตรหลายส่วนให้การสนับสนุนการร่วมบริจาคในโครงการนี้ จึงถือว่าครบทั้ง 3 R คือ

1. Reuse การบริจาควัสดุใหม่ที่ใช้ประกอบบราให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้นำวัสดุไปทำเป็นชิ้นงานฝีมือ สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับสตรีบ้านพักฉุกเฉิน

2. Reduce นำบราเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้ว จากการรับบริจาคนำเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย แล้วนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน เพื่อใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ ในกระบวนการเผาระบบปิดที่อุณหภูมิ 1800 องศาเซลเซียส ด้วยความร้อนที่สูงมาก ขยะจะถูกเผาไม่เหลือแม้แต่ขี้เถ้า จะลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

3. Recycle การนำเศษโครงดันทรง ห่วงปรับและตะขอ ที่เป็นโลหะหลอมรวมเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

โครงการ วาโก้ บราเดย์ ได้รับบริจาคจากประชาชนตั้งแต่เริ่มโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันมากกว่า 300,000 ตัว เทียบเท่ากับขยะชุมชนจำนวน 30 ตัน เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่ากับจำนวนต้นไม้ 1,800 ต้น หรือการใช้พลังงานจากถ่านหินถึง 36 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 17.88 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จับมือกับวาโก้ เพราะเล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ ที่ส่งผลดีทั้งการลดปัญหาขยะ รวมถึงลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมายซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหามลภาวะก็เป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคนควรจะตระหนักถึง และหาแนวทางในการแก้ไขอย่างจริงจัง ลดปริมาณขยะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและนำมากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุดเช่นกัน ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีภาระกิจหลักในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาพลเมืองในสังคมไทยให้มีจิตสำนึก และพร้อมมีส่วนร่วมดูแล รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนตลอดไป พร้อมการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และหันมารักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ความร่วมมือระหว่าง โครงการ “วาโก้ บราเดย์” บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กกลุ่มที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้สตรีบ้านพักฉุกเฉิน มีกำลังใจสร้างอาชีพมีรายได้ และสามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างเปี่ยมคุณค่ามีความสุข นับว่าโครงการนี้ก่อเกิด Social Enterprise (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) โดยวาโก้มอบวัสดุใหม่คุณภาพดีที่ใช้ประกอบบรา อาทิ ผ้า, ลูกไม้, ฟองน้ำ, สายบ่า และยาง เป็นต้น เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญงานฝีมือจาก บมจ.ไทยวาโก้ ที่มามอบองค์ความรู้ เพื่อจุดประกายไอเดียใหม่ให้ชิ้นงานมีมูลค่า และสามารถต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อย่างหลากหลาย ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อร่วมเป็นผู้มอบโอกาสที่ดีในสร้างกำลังใจและสร้างคุณค่าให้กับสตรีเหล่านี้

จากวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของวาโก้ โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม วาโก้ยังคงดูแลและให้ความสำคัญในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งเน้นการรักษาระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การส่งมอบสินค้า การเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค ตลอดจนถึงกระบวนการจัดการกับผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ จึงเกิดโครงการ วาโก้ บราเดย์ เพราะบราเสื่อมสภาพที่ได้รับบริจาคก็จะนำไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น แก๊ส, น้ำมัน, ถ่านหินได้บางส่วน รวมทั้งช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เกิดจากขยะชุมชน เพราะวัสดุบราส่วนใหญ่เป็นโพลีเมอร์ หากเผาขยะทั่วไปจะเกิดมลพิษทางอากาศ และหากฝังกลบจะใช้เวลาย่อยสลายเองตามธรรมชาติจะเฉลี่ยนานกว่า 100 ปี จึงขอเชิญชวนร่วมมอบโอกาสที่ดีและสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและประเทศ ด้วยการร่วมบริจาคบรากับโครงการ “วาโก้ บราเดย์” บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ได้แล้ววันนี้ – 30 มิถุนายน 2562 ที่วาโก้ช้อปและเคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ Call Center 02-296- 9979

ทั้งนี้ วาโก้ได้จัดโปรโมชั่น ซื้อสินค้าวาโก้ครบ 1,500 บาท ฟรี Wacoal Coin Wallet มูลค่า 180 บาท เป็นกระเป๋าใส่เหรียญจากวัสดุใหม่คุณภาพดีจากวาโก้งานฝีมือของสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กกลุ่มที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ จากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้มีกำลังใจสร้างอาชีพมีรายได้ และสามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างเปี่ยมคุณค่ามีความสุข โดยวาโก้มอบวัสดุใหม่คุณภาพดีที่ใช้ประกอบบรา อาทิ ผ้า, ลูกไม้, ฟองน้ำ, สายบ่า และยาง เป็นต้น เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ พร้อมด้วยความร่วมมือจากสถาบันบุนกะแฟชั่น จาโนเม่ และผู้เชี่ยวชาญงานฝีมือจาก บมจ.ไทยวาโก้ โดยครั้งนี้ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นกระเป๋าใส่เหรียญ พร้อมขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมบริจาคบรา และสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อร่วมเป็นผู้มอบโอกาสที่ดีในสร้างกำลังใจและสร้างคุณค่าให้กับสตรีเหล่านี้ได้ที่วาโก้ช้อปและเคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562